پنج تا عکس برا نمونه که حجم شون کم شده در کل 76 تا عکسه که کیفیت شون فوق العاده زیاده

 

 

 

رئال مادرید - بازل

 

 

رئال مادرید - بازل

 

 

رئال مادرید - بازل

 

 

رئال مادرید - بازل

 

 

دانلود