ترکیب رئال مادرید 5 بازل 1

 

 

نتیجه بازی رئال مادرید و بازل

 

آمار جدید رئال و بازل

 

 

آمار بازی رئال مادرید

 

                                                                              

 

جای گیری بازیکنان

 

 

مسیر شوت بازیکنان رئال مادرید

 

 

                                                                                

 

مسیر شوت بازیکنان